ประกาศจาก ก.พ. 213
ปุ่มเมนูประกาศทุน
สมัครสอบ
19 ต.ค. - 7 ธ.ค. 66
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
ต้องชำระเงินภายใน
8 ธ.ค. 66
พิมพ์ใบสมัคร
29 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
ทุน UiS ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 7 ธ.ค. 66
โปรดศึกษา
ขั้นตอนการสมัคร และ ประกาศรับสมัคร ก่อนสมัครสอบ
และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 8 ธ.ค. 2566 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

   
สำหรับผู้ที่ไม่ได้นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน
ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
โดยส่งเอกสารมาที่
กลุ่มงานบริหารการสอบทุน
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000


โดยเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซองว่า
"ส่งเอกสารเพิ่มเติมทุน UIS"


 
     
    รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2567  
    กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2567  
    ระเบียบและวิธีการสอบการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2567  
   
 
    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯลฯ
ประจำปี 2567
 
    ขั้นตอนการสมัครสอบ  
    กำหนดการสอบแข่งขัน  

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้เข้าไปดู "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
กรุณาคลิกเพื่อเลือกทุนที่ต้องการสมัครสอบ
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ(UIS)ประจำปี 2567
ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนปริญญาบุคคลทั่วไป)

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ต้อง "ดาวน์โหลดเอกสาร" รายละเอียดข้อกำหนดในการรับทุน ไปอ่านให้เข้าใจก่อน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ทางด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัครสอบ โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
คลิก เพื่อดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลด