ประกาศจาก ก.พ. 240
ปุ่มเมนูประกาศทุน
สมัครสอบ
1-28 ธ.ค. 64
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
ต้องชำระเงินภายใน
29 ธ.ค. 64
พิมพ์ใบสมัคร
21 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
Upload
เอกสารการสอบ

21 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
ค้นหาสถานที่สอบ
และผังสรุปที่นั่งสอบ
แผนที่
สถานที่สอบ
ทุน UiS ประจำปี 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 ธ.ค. 64
โปรดศึกษา
ขั้นตอนการสมัคร และ ประกาศรับสมัคร ก่อนสมัครสอบ
และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2565
 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2565
 
    กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2565
 
    กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2565
 
    หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ. กำหนด  
    รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ
และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2565
 
    กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ
และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2565
 
    ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ
และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2565
 
    ขั้นตอนการสมัครสอบ  
    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯลฯ
ประจำปี 2565
 
    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯลฯ ประจำปี 2565
 
    กำหนดการสอบแข่งขัน  
    หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาสำหรับใช้ในการสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด
ผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (สนง. ก.พ. 5)
 
   
ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้คนละ 2 หน่วยทุน
โดยผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้ ทั้งกรณีประเภททุนเดียวกัน หรือต่างประเภททุนกันก็ได้


 

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้เข้าไปดู "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
กรุณาคลิกเพื่อเลือกทุนที่ต้องการสมัครสอบ
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ(UIS)ประจำปี 2565
ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนปริญญาบุคคลทั่วไป)

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ต้อง "ดาวน์โหลดเอกสาร" รายละเอียดข้อกำหนดในการรับทุน ไปอ่านให้เข้าใจก่อน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ทางด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัครสอบ โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
คลิก เพื่อดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลด