ประกาศจาก ก.พ. 213

    เกี่ยวกับทุน UIS  
    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
ประจําปี 2563
 
    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษา
อยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2563
 
    แบบฟอร์มยืนยันการรับทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2563  
    กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย  
    ใบสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเองของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ
ทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2563
 
    แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน และกำหนดวันเวลา และสถานที่
ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2563 (กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน)
 
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน และกำหนดวันเวลา และสถานที่
ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2563 (กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน)
 
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2563  
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2563  
    กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2563
 
    กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2563
 
    แบบฟอร์มยืนยันการฝึกงาน  
    แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  
    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคล เพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ และ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2563
 
    รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานบันการศึกษาในประเทศประจำปี และทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 2563
 
    ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ และทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2563
 
    กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ และทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2563
 
    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯลฯ
ประจำปี 2563
 
    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯลฯ ประจำปี 2563
 
    กำหนดการสอบแข่งขัน  
    หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
    หนังสือรับรองการศึกษา ก.พ. 5  

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้เข้าไปดู "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบ อ่านคำแนะนำก่อนสมัครสอบ
       การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ
 

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ให้เข้าไป "ค้นหาสถานที่สอบ" ได้
2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้
3.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

ผู้เข้าสอบต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้หัวหน้าห้องสอบ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ต้อง "ดาวน์โหลดเอกสาร" รายละเอียดข้อกำหนดในการรับทุน ไปอ่านให้เข้าใจก่อน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ทางด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัครสอบ โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
คลิก เพื่อดาวน์โหลด คลิก เพื่อดาวน์โหลด